Trang chủ

Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 38

Lịch công tác tuần thứ 38

Lịch công tác tuần 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ NỘI

(Tuần thứ 28 từ ngày 14/09 đến 20/09/2015)

Lãnh đạo KBNN Hà Nội

Thứ hai 14/09/2015

Thứ ba 15/09/2015

Thứ tư 16/09/2015

Thứ năm 17/09/2015

Thứ sáu 18/09/2015

Thứ bảy 19/09/2015

Giám đốc - Đào Thái Phúc

S:

Họp tại P205

S:

Công tác

S:

S:

S:

S:

C:

C:

Công tác

C:

C:

C:

C:

Phó Giám đốc - Phùng Anh Quang

S:

Họp tại P205

S:

S:

S:

S:

S:

C:

C:

C:

C:

C:

C:

Phó Giám đốc - Đậu Thị Thùy Hương

S:

Họp tại P205

S:

S:

S:

S:

S:

C:

C:

C:

C:

C:

C:

Phó Giám đốc - Lê Kim Thu

S:

Họp tại P205

S:

S:

S:

S:

S:

C:

C:

C:

C:

C:

C:

Phó Giám đốc - Ngô Tuấn Phong

S:

Họp tại P205

S:

S:

S:

S:

S:

C:

C:

C:

C:

C:

C: